Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Czcionka:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

 1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku,
  jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, ul. Kolejowa 5, tel. (24) 384-14-23,
  e-mail: lackbiblioteka@interia.pl

 2. Miejscem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna- 09-520 Łąck, ul. Kolejowa 5  

  2. Filia Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku 09-520 Łąck, Podlasie 19

 3. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się:

  1. 09-520 Łąck, ul. Gostynińska 2 pok. 16,

  2. tel. (24) 384-14-12,

  3. e-mail: m.pulkownik@gminalack.pl.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:

  1. Obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku,

  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami

  3. w pozostałych przypadkach Państwa dane przetwarzane są na podstawie wcześniej wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w tej zgodzie.

 5. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 6. Państwa dane pozyskane do celów wymienionych w pkt 4 przetwarzane będą tak długo jak będzie to konieczne do realizacji tych celów oraz po tym okresie do celów archiwalnych wynikających z ustaw.

 7. Przysługują Państwu prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  1. prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane

dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  1. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych,
  w tym profilowaniu.

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1730
Wtorek 900-1500
Środa 900-1630
Czwartek dzień wewnętrzny
Piątek 900-1500
Sobota pracująca
(1-sza i 3-cia m-ca)
845-1330

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny